Výbor Slovenskej farmakologickej spoločnosti SLS

 

predseda

pracovisko

mail - adresa

doc. RNDr. Soňa Fraňová, PhD.

JLF UK Martin

franova@jfmed.uniba.sk

 

vedecký sekretár

 

 

doc. MUDr. Juraj Mokrý, PhD.

JLF UK Martin

 mokry@jfmed.uniba.sk

 

členovia

 

 

PharmDr. Katarína Bauerová, CS.

ÚEFa SAV Bratislava

katarina.bauerova@savba.sk 

prof. MUDr. Viera Kristová, CSc.

LF UK Bratislava

viera.kristova@fmed.uniba.sk

doc. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc.

FaF UK Bratislava

kuzelova@fpharm.uniba.sk

MUDr. Monika Laššánová, PhD.

LF UK Bratislava

monika.lassanova@fmed.uniba.sk 

prof. MUDr. Ladislav Mirrossay, DrSc.

LF UPJŠ Košice

ladislav.mirossay@upjs.sk

prof. MVDr. Ján Mojžiš, DrSc.         

LF UPJŠ Košice

jan.mojzis@upjs.sk

prof. MUDr. Radomír Nosáľ, DrSc.

ÚEFa SAV Bratislava

exfarano@savba.sk

prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc.

JLF UK Martin

nosalova@jfmed.uniba.sk

doc. RNDr. Tatiana Stankovičová, CSc.

FaF UK Bratislava

tatiana.stankovicova@fpharm.uniba.sk

doc. RNDr. Ingrid Tumová, CSc.

FaF UK Bratislava

ingrid.tumova@fpharm.uniba.sk

doc. MUDr. Martin Wawruch, PhD.

LF UK Bratsilava

martin.wawruch@fmed.uniba.sk