Výbor Slovenskej farmakologickej spoločnosti SLS

 

predseda

pracovisko

mail - adresa

prof. RNDr. Soňa Fraňová, PhD.

JLF UK Martin

franova@jfmed.uniba.sk

 

členovia

 

 

prof. PharmDr. Adriana Duriš Adameová, PhD.

FaF UK Bratislava

adameova@fpharm.uniba.sk

PharmDr. Katarína Bauerová, DrSc.

ÚEFa SAV Bratislava

katarina.bauerova@savba.sk 

prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD. MPH

FaF UK Bratislava

Jan.klimas@uniba.sk

prof. MUDr. Viera Kristová, CSc.

LF UK Bratislava

viera.kristova@fmed.uniba.sk

prof. MUDr. Ladislav Mirrossay, DrSc.

LF UPJŠ Košice

ladislav.mirossay@upjs.sk

prof. MVDr. Ján Mojžiš, DrSc.         

LF UPJŠ Košice

jan.mojzis@upjs.sk

prof. MUDr. Juraj Mokrý, PhD.

JLF UK Martin

mokry@jfmed.uniba.sk

prof. MUDr. Martin Wawruch, PhD.

LF UK Bratsilava

martin.wawruch@fmed.uniba.sk